Vilkår og betingelser

Seneste ændring: 14. oktober 2023

Vi sætter pris på, at du har valgt at besøge os. Vi ønsker, at din oplevelse på vores hjemmeside skal være den bedst mulige. For at få adgang til vores tjenester erklærer du, at du er myndig og har tilstrækkelig juridisk kapacitet til at bruge vores tjenester i overensstemmelse med din nationale lovgivning.

Adgang til og navigation på webstedet eller brug af dets tjenester indebærer udtrykkelig og fuld accept af hver enkelt af disse vilkår og betingelser. Vi anbefaler, at du læser dem omhyggeligt for at vide, hvilken type data der indsamles via vores hjemmeside, til hvilke formål, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

I. GENERELLE OPLYSNINGER
I overensstemmelse med informationspligten i lov 34/2002 om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel (LSSI-CE) af 11. juli, gives følgende generelle oplysninger om dette websted nedenfor. Ejerskabet af denne hjemmeside, https://www.malagaweddings.es/, (herefter Hjemmesiden) indehaves af:

Navn: Estefanie Álvarez Folkmann
NIF: 26264266Z
Adresse: Urb. Cerrado del Águila, Los Iris, 29649, Mijas Costa, Málaga
Telefon: +34 647 347 143 +34 647 347 143
E-mail: [email protected]

II. VILKÅR OG GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG
Formålet med disse generelle brugsbetingelser (herefter betingelser) er at regulere adgangen til og brugen af hjemmesiden. Med henblik på disse betingelser skal følgende forstås som webstedet: alle de elementer, der er integreret i både skærmgrænsefladerne og i navigationstræet (i det følgende benævnt indhold) og alle de onlinetjenester eller ressourcer, der kan tilbydes brugerne (i det følgende benævnt tjenester).

Málaga Weddings forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at ændre præsentationen og konfigurationen af hjemmesiden og det indhold og de tjenester, der kan være inkluderet i den. Brugeren anerkender og accepterer, at Málaga Weddings til enhver tid kan afbryde, deaktivere og/eller annullere ethvert af disse elementer, der er integreret i hjemmesiden eller adgangen til dem. Brugerens adgang til webstedet er gratis og er som hovedregel gratis, uden at brugeren skal yde en modydelse for at kunne nyde det, undtagen i forhold til omkostningerne ved forbindelse via telekommunikationsnetværket leveret af den adgangsudbyder, som brugeren har indgået kontrakt med. Brugen af indhold eller tjenester på hjemmesiden kan ske gennem abonnement eller forudgående registrering af brugeren.

Adgang, navigation og brug af webstedet samt de rum, der er aktiveret til at interagere mellem brugere, og brugeren og Málaga Weddings, såsom kommentarer og / eller blogrum, giver status som bruger, så de accepterer, fra det øjeblik navigationen på webstedet begynder, alle de her etablerede betingelser såvel som deres efterfølgende ændringer, uden at det berører anvendelsen af de tilsvarende lovbestemmelser om obligatorisk overholdelse, alt efter omstændighederne. I betragtning af relevansen af det foregående anbefales brugeren at læse dem, hver gang de besøger hjemmesiden.

Malaga Weddings hjemmeside giver en stor mangfoldighed af information, tjenester og data. Brugeren påtager sig ansvaret for korrekt brug af hjemmesiden. Dette ansvar vil strække sig til:

 • En brug af de oplysninger, det indhold og/eller de tjenester og data, der tilbydes af Málaga Weddings, uden at det strider mod bestemmelserne i disse betingelser, loven, sædeligheden eller den offentlige orden, eller som på nogen anden måde kan forårsage skade på tredjeparts rettigheder eller driften af hjemmesiden.
 • Rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, som brugeren giver i de formularer, der udstedes af Málaga Weddings for at få adgang til bestemt indhold eller tjenester, der tilbydes af hjemmesiden. Under alle omstændigheder skal brugeren straks underrette Málaga Weddings om enhver omstændighed, der tillader ukorrekt brug af de oplysninger, der er registreret i sådanne formularer, såsom, men ikke kun, tyveri, tab eller uautoriseret adgang til identifikatorer og / eller adgangskoder, for at gå videre til øjeblikkelig annullering.

Málaga Weddings forbeholder sig retten til at trække alle kommentarer og bidrag tilbage, der overtræder loven, respekten for personens værdighed, er diskriminerende, fremmedfjendske, racistiske, pornografiske, spammer, forsøger at skade unge eller børn, orden eller offentlig sikkerhed, eller som efter hans mening ikke er egnede til offentliggørelse. Under alle omstændigheder vil Málaga Weddings ikke være ansvarlig for de meninger, der udtrykkes af brugere gennem kommentarer eller andre blog- eller deltagelsesværktøjer, der måtte eksistere. Den blotte adgang til denne hjemmeside indebærer ikke nogen form for kommercielt forhold mellem Málaga Weddings og brugeren. Brugeren erklærer at være myndig og have tilstrækkelig retsevne til at være bundet af disse betingelser. Derfor er denne hjemmeside for Málaga Weddings ikke henvendt til mindreårige. Málaga Weddings fralægger sig ethvert ansvar for overtrædelse af dette krav.

III. ADGANG OG NAVIGATION PÅ HJEMMESIDEN: UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

Málaga Weddings garanterer ikke kontinuiteten, tilgængeligheden og anvendeligheden af hjemmesiden eller af indholdet eller tjenesterne. Málaga Weddings vil gøre alt, hvad der er muligt, for at hjemmesiden fungerer korrekt, men påtager sig ikke ansvaret for eller garanterer, at adgangen til denne hjemmeside ikke vil være uafbrudt eller fejlfri.

Hverken er ansvarlig for eller garanterer, at indholdet eller softwaren, der kan tilgås via denne hjemmeside, er fri for fejl eller forårsager skade på brugerens computersystem (software og hardware). Malaga Weddings er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, skader eller tab af nogen art som følge af adgang, navigation og brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er forårsaget af computersystemer eller dem, der er forårsaget af indførelsen af vira.

Málaga Weddings er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte blive påført brugere på grund af ukorrekt brug af denne hjemmeside. I særdeleshed er det ikke på nogen måde ansvarligt for de fald, afbrydelser, mangel eller defekt af telekommunikation, der måtte forekomme.

IV. POLITIK FOR PRIVATLIV OG DATABESKYTTELSE
I overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning forpligter Málaga Weddings sig til at vedtage de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til det sikkerhedsniveau, der passer til risikoen for de indsamlede data.

Love, der inkorporerer denne privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik er tilpasset de gældende spanske og europæiske regler for beskyttelse af personoplysninger på internettet. Den overholder især følgende regler:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (RGPD).
 • Den organiske lov 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger (LOPD).
 • Kongeligt dekret 1720/2007 af 21. december, som godkender forordningen om udvikling af organisk lov 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger (RDLOPD).
 • Lov 34/2002, af 11. juli, om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel (LSSI-CE).

Identiteten på den person, der er ansvarlig for behandlingen af personlige data
Den person, der er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles i Málaga Weddings, er: Estefanie Álvarez Folkmann, med NIF: 26264266Z (herefter også ansvarlig for behandlingen). Dine kontaktoplysninger er som følger:
Adresse: Urb. Cerrado del Águila, Los Iris, 29649, Mijas Costa, Málaga
Telefon: +34 647 347 143 +34 647 347 143
E-mail: [email protected]

Principper for behandling af personoplysninger
Behandlingen af brugerens personlige data vil være underlagt følgende principper, der er beskrevet i artikel 5 i RGPD:

 • Princippet om lovlighed, loyalitet og gennemsigtighed: Brugerens samtykke vil til enhver tid være påkrævet forud for fuldstændig gennemsigtig information om de formål, som personoplysningerne indsamles til.
 • Princippet om formålsbegrænsning: Personoplysninger indsamles til specifikke, eksplicitte og legitime formål.
 • Princippet om minimering af data: De indsamlede personlige data vil kun være dem, der er strengt nødvendige i forhold til de formål, de behandles til.
 • Princippet om nøjagtighed: Personoplysninger skal være nøjagtige og altid opdaterede.
 • Princippet om begrænsning af opbevaringstiden: Personoplysninger vil kun blive opbevaret på en måde, der gør det muligt at identificere brugeren i den tid, der er nødvendig for at behandle dem.
 • Princippet om integritet og fortrolighed: Personoplysninger vil blive behandlet på en måde, der garanterer deres sikkerhed og fortrolighed.
 • Princippet om proaktivt ansvar: Den dataansvarlige vil være ansvarlig for at sikre, at ovenstående principper overholdes.

Kategorier af personlige data
De kategorier af data, der behandles i Málaga Weddings, er kun identificerende data. I intet tilfælde behandles særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9 i RGPD.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er samtykke. Málaga Weddings forpligter sig til at indhente udtrykkeligt og verificerbart samtykke fra brugeren til behandling af deres personlige data til et eller flere specifikke formål.
Brugeren har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Det vil være lige så nemt at trække samtykket tilbage, som det er at give det. Som en generel regel vil tilbagetrækning af samtykke ikke være betinget af brugen af hjemmesiden. Ved lejligheder, hvor brugeren skal eller kan give sine oplysninger via formularer for at foretage forespørgsler, anmode om oplysninger eller af grunde relateret til indholdet på webstedet, vil du blive informeret, hvis udfyldelsen af nogen af dem er obligatorisk, fordi de er afgørende for den korrekte udvikling af den udførte operation.

Formålene med den behandling, som personoplysningerne er bestemt til
Personoplysningerne indsamles og administreres af Málaga Weddings for at lette, fremskynde og opfylde de forpligtelser, der er etableret mellem webstedet og brugeren, eller for at opretholde det forhold, der er etableret i de formularer, som sidstnævnte udfylder, eller for at imødekomme en anmodning eller forespørgsel. Ligeledes kan dataene bruges til et kommercielt formål med personalisering, operationel og statistisk, og aktiviteter af Málaga Weddings virksomhedsformål, samt til udvinding, opbevaring af data og markedsføringsundersøgelser for at tilpasse det indhold, der tilbydes brugeren, samt hvordan man forbedrer kvaliteten, driften og navigationen på hjemmesiden.

Perioder for opbevaring af personlige data
Personoplysninger vil kun blive opbevaret i det minimum af tid, der er nødvendigt for formålet med behandlingen, og under alle omstændigheder kun i følgende periode: 2 år, eller indtil brugeren anmoder om sletning. Når personoplysningerne indhentes, vil brugeren blive informeret om den periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der bruges til at bestemme denne periode.

Personlige oplysninger om mindreårige
Med respekt for bestemmelserne i artikel 8 i RGPD og artikel 13 i RDLOPD er det kun personer over 14 år, der kan give deres samtykke til, at Málaga Weddings behandler deres personoplysninger på en lovlig måde. Hvis det er et barn under 14 år, er forældrenes eller værgernes samtykke nødvendigt for behandlingen, og dette vil kun blive betragtet som lovligt i det omfang, de har givet tilladelse til det.

Privatliv og sikkerhed for personlige data
Málaga Weddings forpligter sig til at vedtage de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til det sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen ved de indsamlede data, på en sådan måde, at de garanterer sikkerheden for personoplysninger og forhindrer ødelæggelse, tab eller utilsigtet ændring eller ulovlig af personoplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles, eller uautoriseret kommunikation eller adgang til disse data.

Da Málaga Weddings imidlertid ikke kan garantere, at der ikke findes hackere eller andre, der uretmæssigt tiltvinger sig adgang til personoplysninger, forpligter den dataansvarlige sig til at underrette brugeren uden unødig forsinkelse, hvis der sker en overtrædelse. af persondatasikkerheden, som sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. I henhold til bestemmelserne i artikel 4 i RGPD betyder krænkelse af persondatasikkerheden ethvert brud på sikkerheden, der medfører tilintetgørelse, tab eller utilsigtet eller ulovlig ændring af personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, eller uautoriseret kommunikation eller adgang til disse data.

Personoplysninger vil blive behandlet fortroligt af den person, der er ansvarlig for behandlingen, som forpligter sig til at informere og garantere gennem en juridisk eller kontraktlig forpligtelse, at denne fortrolighed respekteres af sine medarbejdere, associerede virksomheder og enhver person, som de er tilgængelige for. information.

Rettigheder afledt af behandlingen af personoplysninger
Brugeren har oplysninger om Malaga Weddings og kan derfor udøve følgende rettigheder, der er anerkendt i RGPD, over for den ansvarlige for behandlingen:

 • Ret til adgang: Brugeren har ret til at få bekræftet, om Málaga Weddings behandler deres personlige data, og hvis det er tilfældet, at få oplysninger om deres specifikke personlige data og den behandling, som Málaga Weddings har udført eller udfører, samt blandt andet de tilgængelige oplysninger om oprindelsen af de nævnte data og modtagerne af den kommunikation, der er foretaget eller forventet deraf.
 • Ret til berigtigelse: Brugeren har ret til at ændre sine personlige data, hvis de viser sig at være unøjagtige eller, under hensyntagen til formålet med behandlingen, ufuldstændige.
 • Fortrydelsesret (“retten til at blive glemt”): Det er brugerens ret, forudsat at den gældende lovgivning ikke fastsætter andet, at få slettet sine personlige data, når disse ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til, eller traktater; brugeren har trukket sit samtykke til behandlingen tilbage, og dette ikke har et andet retsgrundlag; brugeren er
  modsætter sig behandlingen, og der ikke er nogen anden legitim grund til at fortsætte med den; personoplysninger er blevet behandlet ulovligt; personoplysninger skal slettes i overensstemmelse med en juridisk forpligtelse; eller personoplysningerne er blevet indhentet som et resultat af et direkte tilbud om informationssamfundstjenester til et barn under 14 år. Ud over at slette dataene skal den dataansvarlige, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved dens anvendelse, træffe rimelige foranstaltninger til at informere de ansvarlige, der behandler personoplysningerne, om den interesserede parts anmodning om at slette ethvert link til disse personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandlingen: Brugeren har ret til at begrænse behandlingen af sine personlige data. Brugeren har ret til at få behandlingen begrænset, hvis han bestrider nøjagtigheden af sine personlige data; behandlingen er ulovlig; den person, der er ansvarlig for behandlingen, ikke længere har brug for de personlige data, men brugeren har brug for dem til at fremsætte krav; og når brugeren har modsat sig behandlingen.
 • Ret til dataportabilitet: I tilfælde af at behandlingen udføres automatisk, har brugeren ret til fra den dataansvarlige at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre dem til en anden person, der er ansvarlig for behandlingen. Når det er teknisk muligt, overfører den dataansvarlige dataene direkte til den anden ansvarlige person.
 • Ret til indsigelse: Brugeren har ret til ikke at lade Málaga Weddings behandle vedkommendes personoplysninger eller til at ophøre med at behandle dem.
 • Ret til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering: Brugeren har ret til ikke at være genstand for en individualiseret beslutning, der udelukkende er baseret på automatisk behandling af deres personlige data, herunder udarbejdelse af profiler, medmindre den gældende lovgivning fastslår det modsatte.

Brugeren kan således udøve sine rettigheder ved skriftlig henvendelse til den behandlingsansvarlige med referencen “RGPD-https: //www.malagaweddings.es/” og angive:

 • Brugerens navn, efternavn og kopi af DNI. I de tilfælde, hvor repræsentationen er tilladt, vil det også være nødvendigt at identificere den person, der repræsenterer brugeren, på samme måde, samt dokumentet, der akkrediterer repræsentationen. Fotokopien af DNI kan erstattes af ethvert andet juridisk gyldigt middel, der beviser identiteten.
 • Andragende med de specifikke årsager til anmodningen eller de oplysninger, du ønsker adgang til.
 • Adresse til virkning af meddelelser.
 • Dato og underskrift af ansøgeren.
 • Ethvert dokument, der bekræfter den anmodning, der formuleres.

Denne ansøgning og alle andre vedhæftede dokumenter kan sendes til følgende adresse og/eller e-mail:
Adresse: Urb. Cerrado del Águila, Los Iris, 29649, Mijas Costa, Málaga
Telefon: +34 647 347 143 +34 647 347 143
E-mail: [email protected]

Links til tredjepartswebsteder
Webstedet kan indeholde hyperlinks eller links, der giver adgang til websider tilhørende andre tredjeparter end Málaga Weddings, og som derfor ikke drives af Málaga Weddings. Ejerne af disse hjemmesider har deres egne databeskyttelsespolitikker og er i hvert enkelt tilfælde selv ansvarlige for deres egne filer og deres egen privatlivspraksis.

Accept af og ændringer i denne privatlivspolitik
Det er nødvendigt, at brugeren har læst og er tilfreds med betingelserne for beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik, samt at acceptere behandlingen af deres personoplysninger, så den dataansvarlige kan fortsætte med det samme i den form, inden for de tidsfrister og til de formål, der er angivet. Brugen af webstedet indebærer accept af privatlivspolitikken for det samme. Málaga Weddings forbeholder sig ret til at ændre sin privatlivspolitik i henhold til sine egne kriterier eller motiveret af en lovgivningsmæssig, juridisk eller doktrinær ændring af det spanske agentur for databeskyttelse. Ændringer eller opdateringer af denne fortrolighedspolitik vil blive meddelt udtrykkeligt til brugeren. Denne privatlivspolitik blev opdateret den 16. juli 2018 for at tilpasse den til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (RGPD).

V. POLITIK FOR LINKS
Det oplyses, at Malaga Weddings hjemmeside stiller eller kan stille linkmidler til rådighed for brugerne (såsom bl.a. links, bannere, knapper), kataloger og søgemaskiner, der giver brugerne adgang til hjemmesider, der tilhører og/eller administreres af tredjeparter.
Installationen af disse links, kataloger og søgemaskiner på webstedet er beregnet til at give brugerne mulighed for at søge efter og få adgang til oplysninger, der er tilgængelige på internettet, uden at det betragtes som et forslag, en anbefaling eller en opfordring til at besøge dem.

Málaga Weddings tilbyder eller sælger ikke selv eller gennem tredjeparter de produkter og/eller tjenester, der er tilgængelige på disse linkede sider.
Ligeledes garanterer vi ikke den tekniske tilgængelighed, nøjagtighed, sandfærdighed, gyldighed eller lovlighed af websteder uden for din ejendom, som du kan få adgang til via linkene. Málaga Weddings vil under ingen omstændigheder gennemgå eller kontrollere indholdet af andre hjemmesider, og godkender, undersøger eller støtter heller ikke de produkter og tjenester, indhold, filer og andet materiale, der findes på de førnævnte linkede sider.

Málaga Weddings påtager sig intet ansvar for de skader, der kan opstå som følge af adgang, brug, kvalitet eller lovlighed af indhold, kommunikation, meninger, produkter og tjenester på de hjemmesider, der ikke administreres af Málaga Weddings, og som er linket til på denne hjemmeside.

Brugeren eller tredjeparten, der laver et hyperlink fra en anden hjemmeside til Málaga Weddings hjemmeside, skal vide, at:

 • Reproduktion – helt eller delvist – af noget af indholdet og/eller tjenesterne på hjemmesiden er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra Málaga Weddings.
 • Ingen falsk, unøjagtig eller ukorrekt manifestation er tilladt på Málaga Weddings hjemmeside eller på indholdet og / eller tjenesterne deraf. Med undtagelse af hyperlinket vil det websted, hvor hyperlinket er etableret, ikke indeholde noget element fra dette websted, der er beskyttet som intellektuel ejendom af det spanske retssystem, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Málaga Weddings. Etableringen af hyperlinket indebærer ikke eksistensen af relationer mellem Málaga Weddings og ejeren af det websted, hvorfra det er lavet, eller Málaga Weddings kendskab til og accept af det indhold, de tjenester og / eller aktiviteter, der tilbydes på nævnte websted, og omvendt.

VI. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOMSRET
Málaga Weddings er selv eller som erhverver ejer af alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til webstedet samt de elementer, der er indeholdt deri (for eksempel og ikke udtømmende, billeder, lyd, lyd, video, software) eller tekster, varemærker eller logoer, kombinationer af farver, struktur og design, valg af anvendte materialer, computerprogrammer, der er nødvendige for dets drift, adgang og brug osv.) De vil derfor være beskyttet som intellektuel ejendom af det spanske retssystem, idet både spanske og europæiske regler på dette område er gældende, såvel som internationale traktater vedrørende emnet og underskrevet af Spanien.

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret er reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder dens metode til at gøre tilgængelig, hele eller dele af indholdet på denne webside, til kommercielle formål, udtrykkeligt forbudt. i nogen form for støtte og med nogen form for tekniske midler uden tilladelse fra Málaga Weddings.

Brugeren accepterer at respektere Málaga Weddings’ intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder. Du kan se elementerne på webstedet eller endda udskrive dem, kopiere dem og gemme dem på din computers harddisk eller enhver anden fysisk understøttelse, forudsat at det udelukkende er til din personlige brug. Brugeren må dog ikke slette, ændre eller manipulere nogen beskyttelsesanordning eller sikkerhedssystem, der er installeret på hjemmesiden.

I tilfælde af at brugeren eller tredjepart mener, at noget af indholdet på hjemmesiden udgør en krænkelse af rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendomsret, skal han/hun straks underrette Málaga Weddings via kontaktoplysningerne i afsnittet GENERELLE OPLYSNINGER i denne juridiske meddelelse og generelle brugsbetingelser.

VII. RETSSAGER, GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION
Málaga Weddings forbeholder sig retten til at anlægge civil- eller strafferetlige sager, hvis det skønnes nødvendigt for ukorrekt brug af hjemmesiden og indholdet, eller for overtrædelse af disse betingelser.

Forholdet mellem brugeren og Málaga Weddings vil blive reguleret af de gældende regler, der gælder på spansk territorium. Hvis der opstår en tvist i forbindelse med fortolkningen og/eller anvendelsen af disse betingelser, skal parterne forelægge deres tvister for den almindelige jurisdiktion, der underkaster sig de dommere og domstole, der svarer til loven.